ارجاع کار

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش به امور ارجاع شده به واحدهای مختلف و میزان و نحوه عملکرد آنها و نهایتا ارزشیابی عملکرد هرکدام پرداخته می شود 

در این جدول تمامی امور ارجاع شده به واحدها و نحوه و مقدار عملکرد هر یک و امتیاز کسب شده از انجام امور محول شده نمایش داده می شود و قابل بهره برداری است

در این جدول، مجموع عملکرد واحدها نسبت به امور ارجاعی و ارزشیابی عملکرد هر یک نمایش داده می شود و می تواند مبنای محاسبه سیستم پاداش و جریمه قرار گیرد

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Order System

سامانه ارجاع کار

Awesome taste Good vibes

بیشترین امتیاز کسب شده نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه

Fresh & Healthy Food Corner

کمترین امتیاز کسب شده نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه

Fresh & Healthy Food Corner

بیشترین ارجاع کار نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاع شده و فارغ از نحوه عملکرد

Soothing & Peaceful Environment

بیشترین تاخیر و روزشمار منفی نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه

در نمودار و جداول زیر جدول امور ارجاعی به واحدهای مختلف و نحوه عملکرد آنها محاسبه و نمایش داده می شود. با استفاده از آیتمهای راهنمای بالای نمودارها و فیلترهای زیر جدول می توانید اطلاعات مورد نظر را بصورت تفکیکی جستجو و مشاهده نمائید

روزشمار

امتیازهای کسب شده

در جدول و نمودار فوق مجموع عملکرد هر یک از واحدهایی که کار به آنها ارجاع گردیده نمایش داده می شود.امتیاز محاسبه شده بر مبنای ارزش کار و مقدار کار انجام شده در بازه های زمانی انجام پذیرفته و می تواند مبنای مناسبی جهت ارزشیابی عملکرد امور ارجاعی و در صورت صلاحدید سیستم پاداش و جریمه باشد