پیشرفت ریالی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

تحلیل ارزش کسب شده یک روش مدیریت پروژه است که بر مبنای پیشرفت فیزیکی محاسبات مالی و عملکردی هزینه ای، پروژه را مدیریت و کنترل می نماید . دراین بخش به محاسبات عملکرد ریالی و زمانی پروژه پرداخته می شود

در این بخش عملکرد ریالی و زمانی پروژه بصورت ساده در استیک نوتها به نمایش گذارده می شود

در این بخش بواسطه نمودارها و جداول زیر ، عملکرد ریالی و زمانی پروژه برای تک تک آیتمهای برنامه زمانبندی محاسبه گردیده و نمایش داده می شود

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Eearned Value

تحلیل ارزش کسب شده

Awesome taste Good vibes

شاخص عملکرد ریالی پروژه که از تقسیم کارکرد ریالی انجام شده به کارکرد ریالی قابل انتظار حاصل می آید . این شاخصها نسبت به عدد یک سنجیده می شوند

Soothing & Peaceful Environment

شاخص عملکرد زمانی پروژه که از تقسیم کارکرد واقعی انجام شده به کارکرد قابل انتظار حاصل می آید. این شاخصها نسبت به عدد یک سنجیده می شوند

تحلیل ارزش کسب شده یکی از معتبرترین تحلیلهای مدیریت پروژه برای سنجش عملکرد ریالی و زمانی پروژه هاست که در آن شاخصهای ریالی و زمانی نمایش داده می شود. نمودارها و جداول زیر نیز نتیجه این خروجی ها را نمایش می دهد و امکان جستجوی پیشرفته جهت دسترسی به آیتمهای مورد نیاز را با استفاده از آیتمهای راهنمای بالای نمودار که قابل کلیک و انتخاب هستند و همچنین فیلترهای زیر جداول، در اختیار قرار می دهند

تحلیل ارزش کسب شده