براورد هزینه های پروژه

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این گزارش به هزینه های براورد شده پروژه پرداخته می شود و هزینه هر یک از آیتمها به تفکیک منابع و یا بسته های کاری نمایش داده می شود. هزینه کل و هزینه برنامه ای نیز توسط استیک نوتها بروزرسانی و نمایش داده می شود

در این بخش هزینه های مربوط به هر یک از آیتمهای پروژه به تفکیک هزینه منابع و یا بسته های کاری مشخص گردیده و نمایش داده می شود. بصورت معمول جهت انجام یک کار از منابع پرسنلی ، مصرفی و تجهیزاتی استفاده می گردد اما گاهی نیز بدلیل برون سپاری و یا ماهیت کار، هزینه بصورت یکجا در نظرگرفته شده و محاسبه می گردد. منظور از بسته های کاری نیز همین اقلام می باشند. برای مثال اگر یک کار بعنوان برون سپاری به پیمانکاری واگذار شده باشد، هزینه قرارداد انجام کار در بسته کاری قید می گردد و دیگر نیازی به آنالیز هزینه منابع نمی باشد چون طبق قرارداد تمامی این موارد بعهده پیمانکار مربوطه می باشد و صرفا هزینه تمام شده مهم می باشد.

در نمودار و جدول مربوطه می توان هزینه کل براورد شده و هزینه برنامه ای پروژه بصورت تجمعی را مشاهده نمود. جهت براورد هزینه کل از مجموع هزینه منابع و یا بسته های کاری و در شرایط خاص و بنا به سیاستهای کاری پروژه تلفیقی از هردو مورد بعنوان هزینه کل در نظر گرفته می شود. البته لازم بذکر است اگر هر یک از آیتمهای پروژه به اتمام برسد هزینه کار تمام شده در اولویت خواهد بود. بعبارتی دیگر هزینه کل مجموع هزینه کارهای تمام شده و براورد هزینه کارهای باقیمانده است

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Awesome taste Good vibes

مجموع هزینه های مورد نیاز تا پایان هفته جاری (ریال)

Soothing & Peaceful Environment

مجموع هزینه های براورد شده کل پروژه تاکنون

Project Cost

براورد هزینه های پروژه

Awesome taste Good vibes

هزینه منابع مصرفی پروژه اعم از مصالح و اقلام مورد نیازی که در پروژه صرف گردیده و بخشی از پروژه می باشند

Fresh & Healthy Food Corner

هزینه منابع پرسنلی پروژه اعم از اکیپهای کاری و پیمانی پروژه که مستقیما کار را انجام میدهند (نه نیروهای ستادی)

Fresh & Healthy Food Corner

هزینه منابع تجهیزاتی و ماشین آلاتی که در پروژه فعالیت می نمایند و در پایان پروژه خارج می شوند

Soothing & Peaceful Environment

هزینه اقلامی که یا بصورت برون سپاری واگذار می گردند و یا اینکه صرفا بعنوان یک کار قیمت گذاری می شوند

نمودارها و جداول زیر هزینه های پروژه را به تفیک منابع و بسته های کاری برای هر یک از آیتمهای پروژه نمایش می دهند و با استفاده از موارد بالای راهنمای نمودارها و فیلترهای زیر جدول قابلیت جستجوی سفارشی را دارند. هزینه های قید شده در بازه های زمانی مشخص بروزرسانی گردیده و اطلاعات مشاهده شده در این جداول و نمودارها آخرین بروزرسانی آیتمها از لحاظ ریالی می باشد

براورد هزینه های پروژه

Daily Progress Variance