برنامه جبرانی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش برنامه زمانبندی هفتگی برمبنای حجم کاری و طی جداول و نمودارهای ذیل نمایش داده می شوند

در این بخش برنامه جبرانی هفتگی جهت ابلاغ به واحدهای مربوطه نمایش داده می شود و لازم بذکر است این محاسبات برمبنای برنامه زمانبندی مبنا تهیه و تدوین گردیده و درصورت انحراف بالا و غیرعملی بودن برنامه جبرانی هفتگی می بایست یا برنامه تغییر یابد و یا منابع انجام کار افزایش پیدا کند

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Compensation Plan

برنامه جبرانی هفتگی

طی نمودار و جداول زیر برنامه هفتگی جبرانی و میزان عملکرد و کار قابل انتظار تاکنون طبق برنامه زمانبندی قابل مشاهده است و می توان با استفاده از آیتمهای بالای نمودار و فیلترهای زیر جدول اطلاعات مورد نظر را جستجو نمود و به آنها دسترسی پیدا کرد. لازم بذکر است این برنامه بدون در نظر گرفتن تاخیرات و براساس برنامه زمانبندی مبنا محاسبه و ارائه گردیده است و در صورتی که برنامه هفتگی جبرانی قابلیت اجرایی نداشته باشد و انحرافات از حد معینی (معمولا 12.5 درصد) بیشتر شود می بایست یا منابع افزایش یابند و یا برنامه زمانبندی ویرایش بخورد

برنامه کاری هفتگی