بودجه مورد نیاز پروژه

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در اینگزارش به بودجه مورد نیاز هفتگی پروژه و بودجه باقیمانده تا پایان پروژه به تفکیک آیتمهای برنامه زمانبندی و با پیش فرض انجام کار بصورت درون سازمانی و برون سپاری تهیه و تدوین گردیده و با استفاده از نمودارها و جداول ذیل نمایش داده می شود

در این بخش به تفکیک آیتمهای برنامه زمانبندی، بودجه مورد نیاز پروژه تا پایان هفته نمایش داده می شود

در این بخش به تفکیک آیتمهای برنامه زمانبندی، بودجه مورد نیاز تا پایان پروژه نمایش داده می شود

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Project Budget

بودجه پروژه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

در نمودار و جداول زیر بودجه مورد نیاز تا ایان هفته به تفکیک هر یک از آیتمهای برنامه زمانبندی و در چهار بخش شامل آنالیز منابع سه گانه مصرفی، تجهیزاتی و پرسنلی در صورتی که فعالیت توسط خود مجموعه انجام شود و یا بودجه مورد نیاز بعنوان بسته کاری جهت برون سپاری ، تهیه و تدوین گردیده است و با استفاده از آیتمهای بالای هر نمودار و فیلترهای زیر جدول قابلیت سفارشی سازی موضوع جستجو فراهم گردیده است

Project Weekly Budget

Project Remain Budget

در نمودار و جدول فوق ، بودجه باقی مانده ومورد نیاز تا پایان پروژه براورد گردیده و نمایش داده می شود و با استفاده از قابلیتهای ذکر شده فوق امکان جستجوی سریع فراهم گردیده است