تاخیرات مجاز و غیرمجاز

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروزه و همچنین روزشمار پروژه پرداخته می شود

در این بخش تاخیرات مجاز پروژه که از جانب کارفرما بوده و مستند گردیده و همچنین کلیه تاخیرات غیرمجاز پروژه قابل مشاهده می باشد و با استفاده از فیلترهای نمودارها و جداول، قابلیت جستجوی سفارشی میزان تاخیرات مجاز و غیر مجاز هر آیتم فراهم آمده است

در این بخش لیست کلیه تاخیرات مجازی که از جانب اکیپهای اجرایی نبوده و صرفا بابت مشکلات پشتیبانی فراهم آمده اند لیست گردیده است. این تاخیرات برای ارزشیابی عملکرد تیم های اجرایی در نظر گرفته شده و قابل بهره برداری در امورقرردادها نیز می باشد

در این بخش روزشمار پروژه در بخشهای مختلف و به8 تفکیک آیتمهای برنامه زمانبندی قابل مشاهده است. منظور از روزشمار قراردادی ، روزهای باقیمانده از هر آیتم تا پایان مهلت مشخص شده در برنامه زمانبندی است. منظور از روزشمار پروژه ، همان روزشمار قبلی با احتساب تاخیرات مجاز و نهایتا منظور از روزشمار اکیپهای اجرایی ، زمان باقی مانده تا پایان برنامه با احتساب کلیه تاخیرات پشتیبانی این اکیپها می باشد

در این بخش بصورت کلی و با استفاده از استیک نوتها میزان کل تاخیرات و تاخیرات مجاز و غیرمجاز پروژه بصورت آنلاین نمایش داده می شود

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Awesome taste Good vibes

مجموع تاخیرات مجاز پروژه تاکنون که مستندات آنها . تهیه گردیده است . منظور از تاخیرات مجاز، تاخیرات کارفرمایی است

Fresh & Healthy Food Corner

مجموع تاخیرات غیر مجاز پروژه تاکنون که از جانب کارفرما نبوده و صرفا بدلیل موارد درون سازمانی اتفاق افتاده اند

Soothing & Peaceful Environment

مجموع تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه طبق برنامه زمانبندی مصوب تاکنون

Authorized and Unauthorized Delays

تاخیرات مجاز و غیرمجاز

در نمودار و جدول ذیل تاخیرات مجاز و غیر مجاز کلیه آیتمهای برنامه زمانبندی قابل مشاهده است و با کلیک بروی آیتمهای راهنمای بالای هر نمودار، می توانید اطلاعات مورد نظر را مشاهده نمائید. با استفاده از قابلیت فیلتر جدول زیر نمودار نیز می توان آیتم مورد نظر را یافت و در جدول و نمودار مذکور اطلاعات آن را مشاهده نمود

تاخیرات مجاز و غیرمجاز پروژه

Day Counter Chart

نمودار فوق نشاندهنده روزشمار روزهای باقیمانده تا اتمام هر فعالیت بر اساس برنامه زمانبندی است. منظور از روزشمار قراردادی روزشمار هر آیتم تا زمان قید شده در برنامه زمانبندی مبنا است. منظور از روزشمار پروژه، روزهای باقیمانده تا زمان قید شده در برنامه زمانبندی مبنا با احتساب کلیه تاخیرات مجاز و نهایتا منظور از روزشمار اکیپهای اجرایی، مدت زمان باقیمانده تا زمان قید شده در برنامه زمانبندی با احتساب کلیه تاخیراتی است که از جانب این اکیپها نبوده است

Executive Authorized Delays

تاخیرات مجاز اکیپهای اجرایی

در نمودار و جداول زیر، تاخیرات مجازی که از جانب اکیپهای اجرایی نبوده قید گردیده و می توان با کلیک بروی آیتمهای قید شده در بالای نمودار و یا فیلترهای قید شده در زیر جدول مربوطه آنها را فیلتر نمود و به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کرد

تاخیرات مجاز اکیپهای اجرایی پروژه