راندمان کاری

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این گزارش به بررسی راندمان کاری آیتمهای برنامه زمانبندی و میزان افزایش منابع جهت جبران عقب ماندگیها پرداخته می شود

در این بخش راندمان کاری هر یک از آیتمهای پروژه نمایش داده می شود و با استفاده از آیتمهای راهنمای بالای نمودار و فیلترهای زیر جدول قابلیت سفارشی سازی جستجوها فراهم گردیده است

در این بخش میزان افزایش منابع پروژه جهت جبران عقب ماندگیها پیشنهاد می گردد و با استفاده از راهنمای بالای نمودار و فیلترهای زیر جدول مربوطه قابلیت جستجوی اطلاعات موررد نظر فراهم گردیده است

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Performance and Resources

راندمان پروژه و افزایش منابع

Awesome taste Good vibes

راندمان عملکرد پروژه با احتساب تاخیرات مجاز قراردادی

Fresh & Healthy Food Corner

راندمان عملکرد پروژه بر مبنای برنامه زمانبندی مصوب و بدون تاخیرات

Soothing & Peaceful Environment

راندمان اکیپهای اجرایی بصورت خالص و با احتساب کلیه تاخیرات

طی نمودارها و جداول زیر راندمان عملکرد پروژه برای تک تک آیتمهای برنامه زمانبندی مشاهده می گردد و با استفاده از راهنمای بالای نمودارها و فیلترهای زیر جداول قابلیت جستجوی پیشرفته فراهم گردیده است. منظور از راندمان قراردادی، راندمان پروژه بر مبنای برنامه زمانبندی و بدون احتساب تاخیرات مجاز و غیر مجاز می باشد، . منظور از راندمان پروژه، همان راندمان عملکرد قبلی با احتساب تاخیرات مجاز و نهایتا منظور از راندمان اکیپهای اجرایی، راندمان عملکرد بصورت خالص و با احتساب کلیه تاخیرات مجاز برای این اکیپها می باشد

راندمان عملکرد پروژه

میزان افزایش منابع

Awesome taste Good vibes

راندمان عملکرد پروژه با احتساب تاخیرات مجاز قراردادی

Fresh & Healthy Food Corner

راندمان عملکرد پروژه بر مبنای برنامه زمانبندی مصوب و بدون تاخیرات

Soothing & Peaceful Environment

راندمان اکیپهای اجرایی بصورت خالص و با احتساب کلیه تاخیرات