پیشرفت حجمی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش با استفاده از جدول مربوطه میتوان به آخرین وضعیت پیشرفت احجام پروژه دسترسی پیدا کرد

با استفاده از جدول زیر می توان به آخرین وضعیت پیشرفت حجمی پروژه دسترسی پیدا کرد و از آخرین وضعیت کارکرد هر یک از آیتمها مطلع گردید. در این جدول متریالهای مورد استفاده و میزان دپوی پای کار نیز قابل مشاهده است 

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Volume Progress

پیشرفت حجمی