پیشرفت زمانی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش به بررسی وضعیت پیشرفت زمانی پروژه برمبنای روزهای کاری مفید پرداخته می شود. همانطور که پیشرفت فیزیکی برای بررسی وضعیت عملکرد پروژه طبق برنامه زمانبندی در مذاکره با کارفرمایان استفاده می شود ، پیشرفت زمانی نیز معیاری برای سنجش عملکرد است که بیشتر برای ارزشیابی عملکرد مورد توجه می باشد. با استفاده از پیشرفت زمانی میتوان به نسبت روزهای کاری مفیدی که کار قابل انجام بوده و متقابلا انجام شده دسترسی پیدا کرد. در این گزارش  که به سه بخش کلی تقسیم گردیده ابتدا بوسیله اسیک نوتها اطلاعات کلی وضعیت پیشرفت زمانی پروژه نمایش داده می شود و سپس به آخرین وضعیت عملکرد پروژه از لحاظ زمانی و انحرافات موجود تاکنون پرداخته می گردد

در این بخش اطلاعات کلی آخرین وضعیت پیشرفت زمانی پروژه توسط استیک نوتها نمایش داده می شود. در این استیک نوتها منظور از قرارداد ، آخرین وضعیت پیشرفت زمانی طبق برنامه زمانبندی و بدون احتساب تاخیرات می باشد و منظور از پروژه ، همان برنامه زمانبندی با احتساب تاخیرات .منظور از اکیپهای اجرایی نیز میزان پیشرفت قابل انتظار از اکیپهای اجرایی با در نظر گرفتن تمامی تاخیراتی که از جانب آنها نبوده می باشد. درصد تکمیل هم همان آخرین کارکرد انجام شده پروژه است

در این بخش به بررسی آخرین وضعیت عملکرد آیتمهای پروژه از نظر کارکرد مفید زمانی پرداخته می شود . با مقایسه برنامه زمانبندی که از آن با عنوان قابل انتظار قراردادی نام برده شده و پیشرفت انجام شده که از آن با عنوان درصد تکمیل نام برده شده می توان به میزان پیشرفت بر اساس برنامه زمانبندی بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن هر تاخیری اعم از مجاز و غیر مجاز پی برد. در صورتی که بخواهیم منصفانه تر قضاوت کنیم میتوانیم پیشرفت انجام شده واقعی یا همان درصد تکمیل را با میله های زرد رنگ که با نام قابل انتظار پروژه مشخص گردیده اند و در آن تاخیرات مجاز کارفرمالحاظ گردیده مقایسه کنیم. در صورتی که بخواهیم صرفا عملکرد پیمانکاران جزء و یا اکیپهای اجرایی درون سازمانی را بسنجیم می توانیم از میله های قرمز رنگ که با عنوان قابل انتظار اکیپهای اجرایی مشخص گردیده اند درصد تکمیل کار را مقایسه نمائیم. جمع بندی : برای مقایسه اینکه پروژه کلا چقدر پیشرفت داشته صرفا قابل انتظار قراردادی با درصد تکمیل را مقایسه میکنیم. برای مقایسه کار قابل انتظار با احتساب تاخیرات مجاز کارفرمایی ، قابل انتظار پروژه را با درصد تکمیل مقایسه می نمائیم. جهت ارزشیابی عملکرد پیمانکاران جزء و یا اکیپهای اجرایی امانی پروژه ، قابل انتظار اکیپهای اجرایی را با درصد تکمیل مقایسه می نمایئم. در ضمن یادآور می شود با کلیک بروی هر یک از آیتمهای سیاه رنگ، نارنجی، قرمز و آبی رنگ در بالای نمودار می توانید آنها را فیلتر نمائید. همچنین بااستفاده از فیلترهای جدول نیز می توانید آیتمهای مورد نظر را در نمودار مشاهده فرمائید

در این بخش به انحرافات پیشرفت زمانی آیتمهای پروژه پرداخته می شود. لازم بذکر است منظور از اصلاحات عنوان شده همانند بخش فوق می باشد و صرفا انحرافات را نمایش می دهد

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Baseline Plan Progress

پیشرفت زمانی

Awesome taste Good vibes

پیشرفت انجام شده پروژه تاکنون برمبنای درصد وزنی لحاظ شده در برنامه زمانبندی مبنا و آخرین گزارشات ارسال شده پروژه

Fresh & Healthy Food Corner

انحراف پیشرفت انجام شده تاکنون نسبت به برنامه قابل انتظار طبق برنامه زمانبندی مبنا. این انحراف در برنامه هفتگی دیده شده است

Fresh & Healthy Food Corner

انحراف پیشرفت انجام شده تاکنون نسبت به برنامه قابل انتظار طبق برنامه زمانبندی مبنا. این انحراف در برنامه هفتگی دیده شده است

Soothing & Peaceful Environment

پیشرفت برنامه ای و قابل انتظار طبق برنامه زمانبندی مبنا و با لحاظ نمودن درصد های وزنی برنامه زمانبندی

در جدواول و نمودارهای زیر، پیشرفت زمانی پروژه برای تک تک آیتمهای برنامه زمانبندی نمایش داده شده و با استفاده از آیتمهای بالای نمودار و فیلترهای زیر جدول قابل سفارشی سازی می باشند. بواسطه این جدول میتوان به میزان روزهای کاری مفید کار شده در قیاس با روزهای کاری مفید قابل انجام پرداخته می شود و در سه سطح متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد. سطح برنامه زمانبندی بدون تاخیرات، برنامه زمانبندی با احتساب تاخیرات مجاز و نهایتا سطح اکیپهای اجرایی با درنظر گرفتن کلیه تاخیراتی که برای اکیپهای اجرایی مجاز بوده است

پیشرفت پروژه برمبنای محاسبات روزهای کاری مفید

Daily Progress Variance

در گیجهای مقابل انحرافات برنامه زمانبندی نسبت به کارکرد مفید انجام شدهنمایش داده می شود . این انحرافات براساس روزهای کاری که امکان کار وجود داشته محاسبه گردیده و در سه بخش قابل مشاهده است. گیجی که درون آن قرارداد نوشته شده انحرافات برنامه زمانبندی مصوب ، گیجی که درون آن پروژه نوشته شده انحرافات برنامه زمانبندی با احتساب تاخیرات مجاز و نهایتا گیجی که درون آن اکیپهای اجرایی نوشته شده انحراف این اکیپها با در نظر گرفتن تمامی تاخیراتی که از جانب آنها نبوده را نمایش می دهد. از این گیجها می توان برای ارزشیابی عملکرد هر یک از بخشها استفاده نمود.