پیشرفت فیزیکی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این گزارش به بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخته می شود و درصد کار انجام شده با پیشرفت برنامه ای و و همچنین پیشرفت قابل انتظار که در آن تاخیرات مجاز لحاظ گردیده اند مقایسه می گردد و انحرافات مربوطه نمایش داده می شود. این گزارش از سه بخش کلی تشکیل گردیده است . ابتدا استیک نوتهای کلی وضعیت پیشرفت نمایش داده می شود، سپس به وضعیت پیشرفت متوسط و نهایتا پیشرفت وزنی پروژه که در آن درصدهای وزنی طبق برنامه زمانبندی لحاظ گردیده نمایش داده می شود

در این بخش بوسیله استیک نوتها ، آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه نمایش داده می شود و با یک نگاه می توان به آخرین وضعیت کل پروژه پی برد

در این بخش وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه برای تک تک آیتمهای پروژه نمایش داده می شود. با استفاده از فیلترهای جدول و فهرست راهنمای بالای هر نمودار می توانید داده های مورد نظر را فیلتر نموده و سفارشی سازی نمائید. لازم بذکر است در محاسبات این بخش مبنای محاسبات سرفصلها متوسط و میانگین پیشرفت آیتمهای هر زیرمجموعه در نظر گرفته شده است و از درصد های وزنی استفاده نگردیده است

در این بخش وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه برای تک تک آیتمهای پروژه نمایش داده می شود. با استفاده از فیلترهای جدول و فهرست راهنمای بالای هر نمودار می توانید داده های مورد نظر را فیلتر نموده و سفارشی سازی نمائید. لازم بذکر است در محاسبات این بخش از درصدهای وزنی قید شده در برنامه زمانبندی استفاده گردیده است

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

در این بخش با استفاده از جداول و نمودارهای گرافیکی و تحلیلی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه در قیاس با برنامه زمانبندی مصوب نمایش داده می شود. در نمودارهای ذیل پیشرفت برنامه ای با رنگ خاکستری ، پیشرفت قابل انتظار که در حقیقت همان پیشرفت برنامه ای با احتساب تاخیرات مجاز کارفرمایی است با رنگ بنفش و درصد تکمیل با رنگ آبی مشخص گردیده است. با کلیک روی هر یک از این آیتمها در بالای نمودار و در بخش راهنمای آن می توانید آنها را فعال یا غیرفعال نمائید. انحراف از برنامه و انحراف از قابل انتظار نیز در نمودار ذیل قابل مشاهده است. لازم بذکر است با استفاده از جدول زیر نیز می توان قسمتهای مختلف مورد نظر را فیلتر نموده و در نمودار مشاهده کرد

Physical Progress

درصد های ارائه شده فوق برمبنای محاسبات انجام پذیرفته طبق برنامه زمانبندی و با احتساب وزن دهی انجام پذیرفته است و مبنای سنجش عملکرد پروژه در جلسات کارفرمایی می باشد ، بخصوص اینکه با استفاده از آیتم پیشرفت قابل انتظار که تاخیرهای مجاز در آن لحاظ گردیده می توان از عملکرد، دفاع مناسب تری نمود. با اینحال جهت ارزشیابی بهتر عملکرد بخصوص در جلسات داخلی پیشرفت پروژه از لحاظ زمانی نیز می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی شود زیرا معیار مناسب تری بابت ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف پروژه می باشد. پیشرفت زمانی بجای استفاده از درصد وزنی در محاسبات از آیتم روز کاری استفاده می نماید و عملکرد را برمبنای تعداد روز کاری قابل انجام می سنجد. در گزارش پیشرفت زمانی به بررسی تفصیلی پیشرفت زمانی پروژه پرداخته می شود