منابع پرسنلی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش کلیه جداول و نمودارها و اطلاعات دریافتی از برنامه زمانبندی ، توسط سیستم هوش مصنوعی آنالیز گردیده  و در سه بخش قابل دسترسی است . در بخش اول که فیلدهای مربوطه با رنگ نارنجی مشخص می گردند برنامه های کاری هستند که به تفکیک هر بخش تقسیم یندی شده است. بخش دوم مربوط به هشدارها و آلارمهایی است که سیستم شناسایی کرده و به تفکیک هر بخش اعلام می گردد. در بخش سوم نیز که با رنگ سبز قابل مشاهده هستند خلاصه گزارشات و آنالیزها و جداول بصورت مختصر و مفید ارائه می گردد. در بالای هر جدول نیز لوگوهایی وجود دارند که با کلیک بروی آنها اطلاعات کل جدول قابل کپی کردن و خروجی .گرفتن می باش

در این بخش به گزارش عملکرد تجمعی اکیپها پرداخته می شود و با استفاده از قابلیت های جستجو می توانید عملکرد و کارکرد هر یک از اکیپها را مشاهده نمائید

در این بخش به گزارش عملکرد تفکیکی اکیپها پرداخته می شود و با استفاده از قابلیت های جستجو می توانید عملکرد و کارکرد هر یک از اکیپها را مشاهده نمائید

در این بخش میتوانید عملکرد هر یک از اکیپها در بسته های کاری را مشاهده نمائید و جهت پیدا کردن نرم اکیپها از این بخش استفاده گردد

در این بخش نوع وضعیت کاری هر یک از اکیپها به تفکیک روز و از این بابت که تعداد روزهای فعال، نیمه فعال و غیرفعال (بی کاری نیروها و اکیپها) مشخص گردد قابل استفاده می باشد

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Artificial Intelligence

گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی

Artificial Intelligence Reports and Suggestions

گزارشات

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید

هشدارها

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید

برنامه های کاری

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید

Personnel Resources

گزارشات منابع پرسنلی

Teamwork Total Work

Teams Daily Works

Teams Work Performance

گزارش کارکرد منابع پرسنلی

جداول و نمودارهای کارکرد روزانه اکیپها

Team's Status

گزارش وضعیت کارکرد منابع پرسنلی

وضعیت کارکرد منابع پرسنلی