گزارش درآمد

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این گزارش به درامدهای حاصل از اجرای پروژه پرداخته شده و میزان مبالغ ارسالی، تائیدی و پرداخت شده تاکنون قابل مشاهده می باشد

در این بخش اطلاعات کلان مربوط به درامدهای پروژه بصورت استیک نوت بصورت لحظه ای بروزرسانی گردیده و قابل مشاهده است

در این بخش اسناد درامدی ارائه شده و مبالغ تفکیکی و تجمعی آنها ، میزان مبالغ تائیدی مشاوران و کارفرما و نهایتا مبلغ پرداخت شده تاکنون قابل مشاهده و بهره برداری است

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Revenue Progress

درآمد پروژه

Awesome taste Good vibes

مبلغ تجمعی صورت وضعیتهای ارسال شده و یا سایر اسناد درامدی تاکنون

Fresh & Healthy Food Corner

مبلغ تجمعی صورت وضعیتها و سایر اسناد درامدی تائید شده توسط مشاوران تاکنون

Fresh & Healthy Food Corner

مبلغ تجمعی صورت وضعیتها و سایر اسناد درامدی تائید شده توسط کارفرما تاکنون

Soothing & Peaceful Environment

مبلغ تجمعی صورت وضعیتها و سایر اسناد درامدی پرداخت شده توسط کارفرما تاکنون

در نمودار و جداول زیر کارکرد ریالی و اسناد درامدی پروژه نمایش داده می شود. این اسناد در چهار بخش مختلف تقسیم بندی گردیده اند : اسناد ارسالی، تائید شده توسط مشاور ، تائید شده توسط کارفرما و نهایتا پرداخت شده . با استفاده از آیتمهای راهنمای بالای هر نمودار و فیلترهای زیر جدول مربوطه می توانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا نمائید

اسناد درامدی پروژه