گزارش هزینه

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این گزارش به هزینه های انجام شده در پروژه و مبالغ ثبت شده، تعهد شده و پرداخت شده تاکنون در پروژه پرداخته می شود

در این بخش اطلاعات کلان مربوط به هزینه های پروژه بصورت استیک نوت بصورت لحظه ای ، بروزرسانی گردیده و قابل مشاهده است

در این بخش اسناد هزینه ای ثبت شده در حسابداری ، مبالغ تعهد شده و هزینه های پرداخت شده نمایش داده می شود

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Accountant Cost

هزینه های پروژه

Awesome taste Good vibes

مبلغ تجمعی اسناد هزینه ای حسابداری و امور مالی تاکنون

Fresh & Healthy Food Corner

مبلغ تجمعی صورت وضعیتها و سایر اسناد درامدی تائید شده توسط مشاوران تاکنون

Soothing & Peaceful Environment

مبلغ تجمعی صورت وضعیتها و سایر اسناد درامدی پرداخت شده توسط کارفرما تاکنون

در نمودار و جداول زیر هزینه های ثبت شده تاکنون در پروژه ، میزان تعهدات و نهایتا میزان هزینه های پرداخت شده نمایش داده می شود . با استفاده از آیتمهای راهنمای بالای هر نمودار و فیلترهای زیر جدول مربوطه می توانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا نمائید

اسناد درامدی پروژه