گزارش کلی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش به وضعیت کلان پیشرفت پروژه نسبت به برنامه زمانبندی مصوب پرداخته می شود و آیتمهای اصلی پروژه از لحاظ وضعیت پیشرفت و انحرافاتشان نسبت به برنامه نمایش داده شده و مورد بررسی قرار می گیرند

در این بخش به بررسی روند پیشرفت برنامه ای و درصد تکمیل پروژه تاکنون پرداخته می شود و بواسطه این نمودار می توان وضعیت پیشرفت پروژه را در بازه های زمانی هفتگی نسبت به برنامه زمانبندی مصوب مقایسه نمود

در این بخش به وضعیت پیشرفت آیتمهای اصلی پروژه پرداخته می شود. با کلیک بروی آیتمهای راهنمای نمودار می توانید آیتمهای مذکور را فیلتر نمائید

در این بخش به وضعیت پیشرفت آیتمهای اصلی پروژه و انحرافات آنها نسبت به بنامه زمانبندی پرداخته می شود. با کلیک بروی آیتمهای راهنمای نمودار می توانید آیتمهای مذکور را فیلتر نمائید

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Project Progress

پیشرفت پروژه براساس برنامه زمانبندی

Awesome taste Good vibes

پیشرفت انجام شده پروژه تاکنون برمبنای درصد وزنی لحاظ شده در برنامه زمانبندی مبنا و آخرین گزارشات ارسال شده پروژه

Fresh & Healthy Food Corner

انحراف پیشرفت انجام شده تاکنون نسبت به برنامه قابل انتظار طبق برنامه زمانبندی مبنا. این انحراف در برنامه هفتگی دیده شده است

Soothing & Peaceful Environment

پیشرفت برنامه ای و قابل انتظار طبق برنامه زمانبندی مبنا و با لحاظ نمودن درصد های وزنی برنامه زمانبندی

نمودار پیشرفت پروژه نسبت به برنامه زمانبندی

نمودار فوق که به دلیل شباهتش به حرف (اس) انگلیسی به "اس کرو" معروف است بیانگر روند پیشرفت پروژه در بازه های زمانی است که در نمودار فوق از بازه هفتگی برای نمایش روند پیشرفت برنامه ای پروژه و مقایسه آن با روند پیشرفت واقعی نمایش داده شده است. همانطور که از راهنمای نمودار مشخص است رنگ قرمز بیانگر روند پیشرفت برنامه زمانبندی در هفته های متوالی تا زمان پایان پروژه و رنگ آبی بیانگر روند پیشرفت واقعی پروژه است

نمودار تسهیم روند پیشرفت و انحرافات سطح دو برنامه زمانبندی