پیشرفت انجام شده و راندمان کاری

برنامه زمانبندی مبنا و برنامه کارگاهی برمبنای مدیریت گلوگاه

پیشرفت واحدها

پیشرفت پروژه

پیشرفت مشاعات

برنامه زمانبندی مبنا و برنامه کارگاهی برمبنای مدیریت گلوگاه

درصد های نمایش داده شده بیانگر پیشرفت کار انجام پذیرفته و دایره های رنگی بیانگر میزان انحراف از برنامه می باشند که رنگ قرمز بیانگر انحراف بیش از 50 درصد ، نارنجی بین 25 تا 50 ، زرد 12.5 تا 25 ، سبز 0 تا 12.5 و آبی انحراف منفی می باشد. رنگ خاکستری هم آیتمهایی که شروع نشده اند را نمایش می دهد