ایجاد ارزش افزوده و مدیریت بهینه زمان و هزینه

ارائه خدمات مشاوره و اجرای سیستم یکپارچه مدیریت طرح ساخت و فروش در صنعت ساختمان

list

جلد اول - شناخت محیط پروژه
جلد دوم - بررسی پروژه های تاثیرگذار (مشابه و رقیب)
جلد سوم - بررسی بازار املاک و مستغلات
جلد چهارم - تجزیه و تحلیل استراتژیک پروژه
جلد پنجم - تجزیه و تحلیل اقتصاد مهندسی پروژه
جلد ششم - تجزیه و تحلیل ریسک های اقتصادی پروژه
جلد هفتم - مطالعات بازار، استراتژیک، و اقتصادی
جلد هشتم- مطالعات پایه وضع موجود و اسناد فرادست
جلد نهم- مطالعات زیست محیطی
جلد دهم - مطالعات حمل و نقل و ترافیک
جلد یازدهم - تحلیل، استنتاج و ارائه برنامه