Design

عملکرد فروش دوره های آموزشی

در این بخش به نحوه عملکرد فروش دوره های آموزشی و نمودار سود و زیان هر یک از آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می گیرند

گزارش عملکرد فروش دوره های آموزشی​​