Design

آنالیزمشتریان

در این بخش به آنالیز مشتریان دوره ها و محصولات آموزشی از نظر شاخصه های گوناگون از قبیل سطح تحصیلات ، رشته تحصیلی و ...  پرداخته می شود

ارتباط بین میزان فروش و سطح تحصیلات مشتریان

ارتباط بین میزان فروش و رشته تحصیلی مشتریان

ارتباط بین میزان فروش و موقعیت مکانی مشتریان

ارتباط بین میزان فروش و سن مشتریان