Design

آنالیز پتانسیل همکاری مشتریان

در این بخش کلیه اطلاعات مربوط به کاربران فعلی از نظر بازخوردهای ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد

آنالیز پتانسیل همکاری مجدد مشتریان فعلی