مستندات لایحه تاخیرات ریالی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش کلیه جداول و نمودارها و اطلاعات دریافتی از برنامه زمانبندی ، توسط سیستم هوش مصنوعی آنالیز گردیده  و در سه بخش قابل دسترسی است . در بخش اول که فیلدهای مربوطه با رنگ نارنجی مشخص می گردند برنامه های کاری هستند که به تفکیک هر بخش تقسیم یندی شده است. بخش دوم مربوط به هشدارها و آلارمهایی است که سیستم شناسایی کرده و به تفکیک هر بخش اعلام می گردد. در بخش سوم نیز که با رنگ سبز قابل مشاهده هستند خلاصه گزارشات و آنالیزها و جداول بصورت مختصر و مفید ارائه می گردد. در بالای هر جدول نیز لوگوهایی وجود دارند که با کلیک بروی آنها اطلاعات کل جدول قابل کپی کردن و خروجی .گرفتن می باش

در این بخش به روند تهیه و تدوین اسناد مربوط به لایحه خسارت پرداخته می شود. در این جدول و نمودارهای مربوطه لیست گزارشات تاخیر زمانی که توسط واحد کنترل پروژه تهیه و تدوین گردیده مشاهده می گردد و واحد پیمان و رسیدگی می بایست خسارات ناشی از این تاخیرات را محاسبه و مستند نماید و تائیدیه های لازم را از کارفرما اخذ نماید

در این بخش به روند تهیه گزارشات کارهای اتمام یافته پرداخته می شود. پس از اتمام هر یک از بسته های  کاری ، می بایست هزینه کارهای انجام پذیرفته محاسبه و مستند گردد. در این جدول روند تهیه این گزارشات و لینک دسترسی به آنها نمایش داده می شود

در جدول نمایش داده شده این بخش کلیه قیمتها و هزینه واحد منابع انجام کار که مبنای محاسبات هزینه ای و براوردی قرار خواهد گرفت، بروزرسانی می گردد و قابل مشاهده است

در این بخش منابع مصرفی ، تجهیزاتی و پرسنلی هر یک از بسته های کاری به تفکیک قابل مشاهده است و می تواند در آنالیز هزینه و سایر براوردهای کاری و زمانی و ریالی مورد استفاده قرار گیرد

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Artificial Intelligence

گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی

Artificial Intelligence Reports and Suggestions

گزارشات

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید

هشدارها

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید

برنامه های کاری

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید

Recompense Statement

گزارش روند پیشرفت تهیه اسناد لایحه خسارت

Recompense Statement Progress

Accomplished Work Package's Cost

Resource Analysis Table

جدول آنالیز منابع پروژه

Resource Analysis Table