اقلام مورد نیاز سفارش تولید

در این بخش اقلام مورد نیاز تولید محصول از جمله مواد اولیه شیمیایی ، اقلام بسته بندی، لیبل ها و شناسنامه ها و همچنین هزینه و بودجه مورد نیاز تولید محصول سفارش شده قابل مشاهده می باشد

اقلام بسته بندی مورد نیاز بابت سفارش تولید

مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز بابت سفارش تولید

لیبل و شناسنامه مورد نیاز بابت سفارش تولید