سامانه ثبت هزینه های کارپردازی

در این بخش کلیه هزینه های کارپردازی کارخانه  قابل مشاهده می باشد