سامانه ثبت هزینه های کارپردازی

در این بخش کلیه هزینه های کارپردازی دفتر مرکزی و کارخانه قابل مشاهده می باشد