داشبورد مدیریتی دفتر مرکزی

در این داشبورد مدیریتی آخرین وضعیت پیشرفت پروزه ها قابل مشاهده می باشد

جدول آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها

نمودار پیشرفت پروژه ها

نمودار تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه ها

جدول تقویم پیشرفت پروژه ها