داشبورد مدیریتی واحد طرح و برنامه

در این داشبورد، کلیه نامه ها و مستندات، گزارشات ارسالی ، جدول ارجاع کارها و  گزارشات عملکرد واحد قابل مشاهده می باشد 

گزارشهای روزانه