سامانه کنترل کیفیت هوشمند

در این داشبورد مدیریتی نتیجه آزمایشات و کنترل های کیفی انجام پذیرفته نمایش داده می شود

جدول کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی