روند پیشرفت

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش به بررسی روند پیشرفت هر یک از آیتمهای پروژه و میزان انحراف از برنامه زمانبندی پرداخته می شود

در این بخش با استفاده از نمودار و جداول مربوطه می توان به روند پیشرفت هر یک از آیتمهای پروژه با استفاده از فیلترهای قرار گرفته در جدول مذکور دسترسی پیدا کرد و تاریخچه و روند پیشرفت برنامه ای ، واقعی و میزان انحرافات تک تک آیتمهای پروژه در بازه های زمانی مختلف را مشاهده نمود

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Trending Progress

گزارش تاریخچه روند پیشرفت پروژه

در جداول و نمودارهای ذیل می توان به روند پیشرفت هر یک از آیتمهای پروژه و تاریخچه پیشرفت آنها و انحرافاتشان از برنامه زمانبندی را مشاهده نمود. با استفاده از فیلترهای زیر هر ستون می توان کلید واژه های مورد نظر را تایپ نمود و به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کرد. لازم بذکر است داده های این جدول بر مبنای پیشرفت فیزیکی و نه پیشرفت زمانی محاسبه گردیده است. دلیل این امر استفاده احتمالی از این جدول در لایحه تاخیرات می باشد