تصمیم سازی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش کلیه اطلاعات و گزارشات استخراج شده از برنامه زمانبندی و گزارشات ارسالی و تحلیلی ، جمع بندی گردیده و پس از تحلیل توسط سیستم هوش مصنوعی ، جهت تسهیل در تصمیم گیری و با هدف تصمیم سازی برای مدیران قابل بهره برداری است

در این جدول که از فیلدهای مختلفی تشکیل گردیده آخرین تصمیم سازیهای پروژه قابل مشاهده است. این اطلاعات در چند بخش مختلف ارائه گردیده اند . تصمیمهایی که با رنگ قرمز در جدول مشخص گردیده اند مواردی هستند که از سطح بسیار بالای جهت فوریت رسیدگی برخوردارند و اصطلاحا سه فوریتی هستند و می بایست بلافاصله با تشکیل جلسات و سپس تداوم جلسات در بازه های زمانی مشخص ، عملیاتی گردند. مواردی که با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند اصطلاحا تصمیمات دو فوریتی هستند که پیشنهاد می گردد با تشکیل کارگروه های مرتبط تحت کنترل مدون قرار گیرند. مواردی که با رنگ زرد مشخص هستند آیتمهایی هستند که بیانگر هشدار بوده و می بایست تحت نظر باشند. آیتمهای سبز رنگ برنامه های کاری و نهایتا فیلدهای خاکستری رنگ موارد مربوط به ارائه خلاصه گزارشات می باشند

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

جدول تصمیم سازی هوش مصنوعی

در جدول فوق تصمیم سازیهایی که توسط هوش مصنوعی انجام پذیرفته پیشنهاد گردیده و با استفاده از فیلترهای زیر جدول قابلیت جستجوی پیشرفته فراهم گردیده است. این تصمیمات بصورت آنلاین و لحظه ای از گزارشات و تحلیلهای محاسبه شده توسط هوش مصنوعی انجام پذیرفته و قابلیت بهره برداری جهت تصمیم گیریهای مدیریتی را داراست