مدیریت منابع

داشبورد مدیریتی

در این بخش لیست گزارشات مدیریتی نمایش داده شده و با کلیلک بروی لینک ورودی، وارد سامانه مربوطه می گردید

مدیریت منابع مصرفی

در این بخش منابع مصرفی پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد

مدیریت منابع تجهیزاتی

در این بخش منابع تجهیزاتی و ماشین آلات پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد

مدیریت منابع پرسنلی

در این بخش منابع پرسنلی و تیم های کاری پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد