داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی

در این بخش لیست گزارشات مدیریتی نمایش داده شده و با کلیلک بروی لینک ورودی، وارد سامانه مربوطه می گردید

گزارش کلی

در این بخش بصورت خلاصه از آخرین وضعیت پروژه مطلع می شوید

پیشرفت فیزیکی

در این بخش پیشرفت فیزیکی پروژه در دو حالت متوسط و وزنی نمایش داده می شود

پیشرفت زمانی

در این بخش روزهای کاری مفید قابل کار هر یک از آیتمها به نسبت کارکرد واقعی نمایش داده می شود

پیشرفت ریالی

در این بخش پیشرفت ریالی نمایش داده شده و در آن از تحلیل ارزش کسب شده استفاده می گردد

پیشرفت حجمی

در این بخش پیشرفت حجمی پروژه از لحاظ مصرف منابع مصرفی مورد بررسی قرار می گیرد

روند پیشرفت

در این بخش پیشنیه پیشرفت و برنامه آینده هر یک از فعالیتها قابل مشاهده است

تاخیرات مجاز و غیرمجاز

در این بخش تاخیرات مجاز و غیرمجاز پروژه مورد بررسی قرار می گیرد

براورد هزینه های پروژه

در این بخش هزینه های کل و باقیمانده پروژه نمایش داده می شود

براورد بودجه مورد نیاز

در این بخش بودجه مورد نیاز پروژه بصورت هفتگی و باقیمانده نمایش داده می شود

گزارش درآمد

در این بخش صورت وضعیتها و دریافتی و بصورت کلی اسناد درامدی پروژه نمایش داده می شود

گزارش هزینه

در این بخش گزارش هزینه های انجام شده و ثبت شده پروژه نمایش داده می شود

راندمان کاری

در این بخش راندمان کاری پروژه ، با احتساب تاخیرات و بدون آن نمایش داده می شود

پیشبینی تاریخ پایان

در این بخش تاریخ پایان احتمالی پروژه و هر یک از فعالیتها براورد و نمایش داده می شود

برنامه جبرانی

در این بخش برنامه جبرانی هفتگی پروژه نمایش داده می شود

افزایش یا کاهش منابع

در این بخش میزان افزایش یا کاهش منابع پروژه مورد بررسی قرار می گیرد