منابع مصرفی

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این بخش کلیه جداول و نمودارها و اطلاعات دریافتی از برنامه زمانبندی ، توسط سیستم هوش مصنوعی آنالیز گردیده  و در سه بخش قابل دسترسی است . در بخش اول که فیلدهای مربوطه با رنگ نارنجی مشخص می گردند برنامه های کاری هستند که به تفکیک هر بخش تقسیم یندی شده است. بخش دوم مربوط به هشدارها و آلارمهایی است که سیستم شناسایی کرده و به تفکیک هر بخش اعلام می گردد. در بخش سوم نیز که با رنگ سبز قابل مشاهده هستند خلاصه گزارشات و آنالیزها و جداول بصورت مختصر و مفید ارائه می گردد. در بالای هر جدول نیز لوگوهایی وجود دارند که با کلیک بروی آنها اطلاعات کل جدول قابل کپی کردن و خروجی .گرفتن می باش

در این گزارش لیست کلیه مصالح انحراف یافته و مشکوک مشاهده می گردد. کلیه اقلام تحویلی به کارگاه می بایست یا در انبار و سایت پروژه موجود باشند و یا اجرا گردیده و نهایتا پای کار دپو شده باشند در غیر اینصورت یا پرت گردیده و یا از کارگاه خارج شده اند. بوسیله این گزارش می توان به این انحرافات و کسری ها دسترسی پیدا کرد. همچنین اگر گزارش اشتباهی توسط یکی از بخشها وارد شده باشد با انحراف مثبت مشخص گردیده و می بایست اصلاح گردد

در این بخش لیست مصالح مورد نیاز کارگاه با قید زمان مشخص گردیده و قابل بهره برداری است. این لیست توسط سیستم هوش مصنوعی پس از تخمین زمان احتمالی کارهای فعالیتی که قرار است پس از آنها انجام پذیرد، لیست مصالح مورد نیاز هر بسته کاری را یک هفته قبل از سروع عملیات به واحد پشتیبانی ارسال می نماید

در این بخش می توان به اطلاعات مربوط به میزان مصرف مصالح در هر یک از بسته های کاری دست یافت

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Artificial Intelligence

گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی

Artificial Intelligence Reports and Suggestions

گزارشات

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید

هشدارها

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید

برنامه های کاری

ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید

Material Balance

انحراف گزارشات منابع مصرفی

Material Balance Charts

Purchase List

Work Package Material Usage

گزارش منابع مصرفی بسته های کاری

Material Usage in Workpackages