پیشبینی تاریخ پایان

PBI

PMBOK Business Intelligence System

Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology

PBI Equipment Resources Dashboard

Contents

در این گزارش تاریخ پایان احتمالی آیتمهای برنامه زمانبندی و روزهای احتمالی باقیمانده تا تکمیل کار پیشبینی و نمایش داده می شود

در این بخش، روزهای کاری باقیمانده آیتمهای برنامه زمانبندی طی نمودار و جداول زیر نمایش داده می شود. این روزها به سه بخش کلی تقسیم گردیده اند . روزهای کاری باقی مانده ایده آل ، روزهای کاری هستند که طبق برنامه زمانبندی و با نرم برنامه در نظر گرفته شده و در نظر گرفته شده که تاخیری در کار بوجود نیاید. روزهای کاری باقیمانده بدون تاخیرات و با حفظ منابع موجود، همانطور که از عنوانش مشخص است روزهای کاری باقیمانده پروژه را با این پیش فرض که تاخیری در کار بوجود نیاید و منابع افزایش پیدا نکند، در نظر گرفته و محاسبه شده است. روزهای کاری باقیمانده محتمل نیز روزهای کاری باقیمانده از ژه با محاسبه روند و نرم فعلی هر یک از آیتمها محاسبه و نمایش داده می شود

در این بخش، تاریخهای پایان محتمل هر یک از آیتمهای برنامه زمانبندی نمایش داده می شود، این تاریخها در چند حالت مختلف تقسیم بندی و ارائه گردیده اند. در حالت اول تاریخ پایان ایده آل با این پیش فرض که از این به بعد تاخیری در کار بوجود نخواهد آمد و و کار طبق نرم تعریف شده در برنامه زمانبندی پیش خواهد رفت محاسبه گردیده است.تاریخ پایان محتمل نیز تاریخ پایان احتمالی با این پیش فرض که روند کنونی حفظ گردد محاسبه گردیده است. تاریخ پایان ایده آل فعالیتهای شروع نشده نیز همانطور که از نامش مشخص است تاریخی است که در بهترین حالت یک فعالیت می تواند شروع گردد

در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود

Probable Finish Date

تاریخ پایان احتمالی

طی نمودار و جدول زیر روزهای کاری باقیمانده احتمالی در بهترین و محتمل ترین حالتها قابل مشاهده و دسترسی است و می توان با استفاده از آیتمهای بالای نمودار و فیلترهای زیر جدول اطلاعات مورد نظر را مشاهده نمود. در جدول زیر تاریخهای پایان احتمالی نیز قابل مشاهده هستند

روزهای کاری باقیمانده محتمل